Revitalizace sportovně dětského koutku Manovka

Navrhuje:
Libor
Cena:
100 000 Kč

V minulosti se jižně od současné ulice Manská zahrada nacházela dvě dětská hřiště (volejbalové a fotbalový plácek) a dětský koutek s prolézačkami. V nedávné době se parta místních dětí pokoušela obnovit fotbalový plácek, ale bylo to nad jejich síly a já jim rovněž nebyl schopen účinně pomoci. Vítám tedy tuto výzvu Prahy 6 a navrhuji toto místo alespoň částečně revitalizovat.
Volejbalové hřiště se nacházelo na pozemku 848/2 kat.úz. Ruzyně, který je v současnosti v soukromém vlastnictví, je oplocen a jeho obnova tak nejspíše není možná. Fotbalové hřiště a dětské prolézačky se nacházely na pozemku parc.č. 848/5 k.ú. Ruzyně (viz ortofotomapa), jehož vlastníkem je hl.m. Praha. Severní část pozemku, kde se hřiště nacházelo, je momentálně zarostlá travou. Prolézačky jsou k nalezení v jižní části pozemku zarostlého náletovými dřevinami.

Místo je komunikačně dobře přístupné od ulic Ve Višňovce – Manská zahrada. Podél pozemku 848/5 vede zpevněný chodník (parc. č. 827/4), jehož asfaltový povrch končí zhruba v místě zalomení pozemku a dále pokračuje jižním směrem pouze vyšlapaná stezka, která propojuje konec ulice Sadová a ulici Ovocná. Zkvalitněním povrchu stezky by došlo ke zkvalitnění napojení dětského a sportovního koutku i z ulic Sadová – Ovocná.
Stezka je místními občany využívána především k docházce směrem k městské zastávce autobusu „Ruzyňský hřbitov“ na ulici Karlovarská, či směrem k obchodnímu centru. Zkvalitnění povrchu stezky by tedy mělo dvojí přínos.

Přílohy