Pravidla - Mám nápad pro Šestku

Zapojte se do úprav veřejných prostranství Prahy 6 dle přání jejích obyvatel.

Máte nápad pro Šestku?

Začněte svůj nápad promýšlet a prostudujte si pravidla. Svůj nápad podejte do 16. ledna 2017.

Nevíte si rady?

Pokud chcete vědět více nebo něčemu nerozumíte, neváhejte se nás zeptat. Rádi zodpovíme Vaše dotazy na mamnapad@praha6.cz

Na co si dát pozor?

Detailní pravidla najdete níže, ale pro začátek je důležité zjistit, zda pozemek, na který pomýšlíte, je v kompetenci MČ Praha 6 (může jít o majetek Hl. m. Prahy i přímo MČ Praha 6). K tomu může pomoc majetkoprávní mapa. Zkuste si rovněž vytvořit orientační rozpočet. Své návrhy předem diskutujte s lidmi ze svého okolí, více hlav víc ví.

Finanční podmínky:

Pro participativní rozpočet pro rok 2017 bude z rozpočtu MČ Praha 6 vyčleněna částka 5 000 000 Kč, která bude rozdělena mezi dvě skupiny projektů:

 • Velké projekty, jejichž náklady budou od 200 tis. do 1 mil. Kč. Celková částka pro velké projekty je 4 mil. Kč včetně DPH.
 • Malé projekty, jejichž náklady na realizaci se pohybují od 50 do 200 tis. Kč. Celková částka pro malé projekty je 1 mil. Kč. vč. DPH.

Realizovat se bude tolik návrhů z prvních míst, na které z celkové částky zbudou prostředky. 

Obecné:

Rolí městské části je asistence občanům při navrhování projektů, organizace hlasování určeného k výběru těchto návrhů, k realizaci a následná realizace.
Role občanů spočívá v navrhování projektů, jejich konzultaci během veřejných setkání a následné rozhodování o jejich realizaci v rámci závěrečného hlasování. Navrhovatelé pak plní roli garantů jejich realizaci.

Pravidla pro návrhy občanů:

Aby byly návrhy zařazeny do hlasování musí splňovat tato kritéria:

 • Všechny návrhy se mohou pouze týkat pozemků a majetku, jenž je v kompetenci MČ Praha 6 (může se jednat o pozemky ve vlastnictví HMP nebo ve správě MČ Praha 6).
 • Návrhy musí mít investiční povahu se zaměřením na úpravy veřejných prostranství.
 • Náklady na případnou projektovou dokumentaci jsou součástí rozpočtu, nemohou být ale jeho jedinou položkou.
 • Náklady nepřesáhnou limit 200 tis. Kč. vč. DPH (u malého projektu) a 1 mil. Kč vč. DPH (u velkého projektu).
 • Roční provozní náklady projektu nepřesáhnou 50% nákladů na realizaci.
 • Návrh musí být teoreticky realizovatelný do konce r. 2017.

Formální náležitosti návrhu:

Projekt Mám nápad pro Šestku je určen všem fyzickým osobám bydlícím či pracujícím na území MČ Praha 6, nemusí zde však mít trvalé bydliště. Podmínkou pro přijetí návrhu je podpora alespoň 3 “garantů”, kteří poskytnutím kontaktních údajů vyjádří svůj souhlas se zařazením na seznam.

Navrhovatel/ka:

 • musí být starší 15 let
 • může být současně navrhovatelem nebo garantem pouze u jednoho velkého a jednoho malého projektu (vizte dělení výše).

Garant:

 • musí být starší 15 let
 • může být současně navrhovatelem nebo garantem pouze u jednoho velkého a jednoho malého projektu (vizte dělení výše).

Návrhy se budou moci podávat prostřednictvím online formuláře i v papírové podobě,

Návrhy musí obsahovat všechny tyto položky:

 • název návrhu/projektu
 • osobní údaje navrhovatele a 3 garantů (jméno a příjmení, rok narození, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, pokud se liší od trvalého bydliště, kontaktní email)
 • uvedení lokality, ve které má k realizaci dojít
 • stručné shrnutí návrhu/projektu do 500 znaků, které bude sloužit jako podklad pro prezentaci na webu a v médiích.
 • popis návrhu: odůvodnění předkládaného návrhu (jaký problém by byl realizací vyřešen, kolika uživatelů se týká) a blíže specifikuje předkládaný návrh
 • fotodokumentace stávajícího stavu
 • očekávanou finanční náročnost (předběžný rozpočet)

další nepovinné podklady:

 • grafické poklady (výkresy, fotodokumentace místa, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)

Elektronické podání návrhu bude možné prostřednictvím on-line formuláře dostupného na stránce www.praha6.cz/mamnapad. V případě písemného podání bude návrhu doručen poštou nebo osobně na adresu KMČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, 160 00 v uzavřené obálce s označením „Návrh: Mám nápad pro Šestku 2017 – NEOTVÍRAT“.

Lhůty a termíny 1. ročníku projektu Můj nápad pro Šestku:

Podání návrhu:

Termín pro odevzdání návrhů je stanoven na 16. 1. 2017 do 12:00.

Vyhodnocení návrhu Úřadem městské části Praha 6:

 • Pro posuzování realizovatelnosti návrhů je v harmonogramu vyčleněno období od 16. ledna do 15. dubna (vizte harmonogram projektu).
 • Do 5 pracovních dnů odpoví pracovník úřadu ohledně splnění formálních požadavků návrhu. Případně zažádá o doplnění chybějících údajů.
 • Všechny návrhy budou vyvěšeny do 31. 1. (tj. 15 dní po termínu odevzdání) na webu projektu na adrese www.praha6.cz/mamnapad.
 • Zaměstnanci úřadu pověření hodnocením realizovatelnosti návrhů mají 20 pracovních dnů od obdržení návrhu k jeho prvotnímu posouzení a ke kontaktování navrhovatele ve věci doplnění potřebných informací či nutných úprav v návrhu.

Ostatní klíčové termíny (např. začátek a konec hlasování, vyhlášení výsledků apod.) budou vyhlašovány na základě jednání RMČ Praha 6 a budou včas uvedeny na www.praha6.cz/mamnapad.
Nedodržení termínů ze strany ÚMČ není penalizováno. Nedodržení součinnosti navrhovatele / garanta s ÚMČ může vést k vyřazení návrhu z projektu Mám nápad pro Šestku 2017.

Hlasování:

Hlasovat může fyzická osoba bydlící či pracující na území Prahy 6, která dosáhla 15 let věku.
Pro hlasování o projektech bude použita online aplikace vytvořená společností Demokracie 2.1.
Aplikace umožní hlasujícím jednotlivým návrhům udílet positivní, nebo negativní hlas. Hlasující bude mít rovněž více hlasů (v závislosti na celkovém počtu návrhů).
Pro jedno hlasování bude vyžadována autorizace pomocí SMS zprávy. Hlasující tedy musí disponovat mobilním telefonem. Pro hlasující bez přístupu k internetu, bude možnost hlasovat s asistencí pracovníků informačních kanceláří Prahy 6 (IK Dědina, IK Bělohorská, IK Petřiny, IK Čs. armády). Online hlasování bylo zvoleno z důvodů technické a finanční nenáročnosti a snazšího zpracování výsledků.

Hlasujte zde

Termín: červen 2017